Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Aktualności

Normowanie stanu prawnego dróg

Drukuj
1 2 3

  Rozwój urbanistyczno–gospodarczy naszej gminy jest ściśle związany z rozbudową i remontami ogólnodostępnej infrastruktury drogowej. Ponieważ organy administracji samorządowej tj. Wójt Gminy nie zawsze może wykazać się prawem własności do gruntów na których zostały urządzone drogi, niejednokrotnie zachodzi konieczność regulacji stanów prawnych nieruchomości pod nie zajętych.

Wymóg okazania prawa do dysponowania nieruchomości jest niezbędny do uzyskania pozwolenia ze Starostwa Powiatowego na budowę lub remont drogi. Również zaplanowana w budżecie gminy inwestycja drogowa powinna być realizowana na gruntach gminy.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości jest to proces prowadzący do ustalenia osób, którym przysługuje własność i inne prawa rzeczowe do nieruchomości. Proces ten jest postępowaniem geodezyjno – prawnym zmierzającym do ustalenia zasięgu prawa własności, poprzez określenie położenia linii granicznych tj. wyznaczenia pasa drogowego.

Procedura regulacji stanu prawnego dróg wynika bezpośrednio z  przepisów wprowadzających  ustawy reformujące  administrację publiczną z 1998 r. Zgodnie z jej zapisami nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się własnością Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego. Dokumentem potwierdzającym własność jest decyzja Wojewody w naszym przypadku Wojewody Mazowieckiego.

Tak, więc w październiku 1998 roku weszły w życie przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. W nowej formie prawnej zdefiniowano m.in. ponownie kategorie dróg publicznych oraz przyznano prawo własności do nich dotychczasowym władającym.

Mimo, że procedury regulujące stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne zostały uruchomione już 1 stycznia 1999 roku, w bardzo wielu przypadkach część pasa drogowego nadal znajduje się na gruntach osób fizycznych. W całym kraju jak i naszej gminie w pierwszej kolejności wytypowano do regulacji te działki ewidencyjne, które w całości stanowiły użytek drogowy ( oznaczone w ewidencji gruntów jako dr). Wynikało to z faktu, że podczas przeprowadzanej procedury nie było konieczności dokonywania podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia części działki zajętej pod drogę publiczną. Była to procedura tańsza dla wnioskodawcy tj. gminy i trwała odpowiednio krócej.

Obecnie Wójt Gminy sukcesywnie zgodnie z uchwałami budżetowymi występuje z wnioskami do Wojewody Mazowieckiego o potwierdzenie własności gruntów zajętych pod drogi gminne.

W 2016 roku Urząd Gminy Wiśniew przeprowadził procedurę unormowania stanu prawnego następujących dróg:

  • droga gminna w miejscowości Myrcha na odcinku około 600 m. Grunt pod drogą stanowił własność 39 właścicieli.
  • droga gminna w miejscowości Stok Wiśniewski na odcinku około 900 metrów. Grunt pod drogę stanowił własność 67 właścicieli.
  • droga gminna w miejscowości Wólka Wołyniecka na odcinku około 700 metrów. Grunt pod drogę stanowił własność 25 właścicieli.
  • droga gminna w miejscowości Okniny.

Natomiast w 2017 roku planujemy unormować stan prawny następujących dróg:

  • drogi gminnej nr 361101W, Wiśniew-Ciosny nr 361122W, w obrębach geodezyjnych: Zabłocie, Okniny, Radomyśl.
  • drogi gminnej nr 361104W, w obrębie geodezyjnym: Stoku Wiśniewski (mogiłki).
  • drogi gminnej nr 361107W, w obrębach geodezyjnych: Stok Wiśniewski i Lipniak (droga przebiegająca przez teren lasów Państwowych).
Ocena: 5 głosów Aktualna ocena: 5

loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty