Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Artykuł

Absolutorium po raz siedemnasty

Drukuj
1 2 3

19 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Wiśniew. W trakcie sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Wiśniew - Krzysztofowi Kryszczukowi.

Radni byli również jednomyślni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Jednogłośnie radni gminy Wiśniew zaakceptowali „Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok”. Za podjęciem uchwał zagłosowało czternastu obecnych na sesji radnych.

 Głosowanie nad absolutorium poprzedziły sprawozdania z działalności:

  • Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew - sprawozdanie złożyła Emilia Protasiuk, przewodnicząca MRG,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - sprawozdanie przygotowane przez GKRPA odczytała przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Wysokińska.
  • Komisariatu Policji w Skórcu - sprawozdanie przedstawił Komendant Komisariatu asp. szt. Mirosław Michalczyk.
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie - sprawozdanie przedstawił dyrektor GOK Paweł Ksionek,
  • Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Wiśniewie - sprawozdanie złożył Komendant Gminny ZOSP RP druh Wojciech Grzegorczyk.
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie – szczegółowe sprawozdanie zaprezentowała kierownik GOPS Anetta Roszkowska.

W punkcie dotyczącym uchwał budżetowych, Sylwia Paryła – Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019-2026.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

  • przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,
  • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Wiśniew,
  • upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego.

Zebrani na sesji mieli możliwość obejrzenia slajdów przedstawiających pracę poszczególnych referatów Urzędu Gminy, wiadomości dotyczące jednostek organizacyjnych gminy, zestawienia i wykresy zawierające dane o majątku, dochody i wydatki budżetu w 2018 r. w zestawieniu z latami poprzednimi.

Po prezentacji, przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew Elżbieta Wysokińska odczytała treść uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy Wiśniew. Podczas głosowania wszyscy radni obecni na sesji byli za jej przyjęciem. To już siedemnaste absolutorium obecnego wójta – Krzysztofa Kryszczuka.

Po głosowaniu wójt podziękował Radzie Gminy, dyrektorom jednostek oświatowych, kierownikom referatów i pracownikom Urzędu za dobrą współpracę mówiąc: - Szanowni Państwo, pomimo, że to już siedemnasty raz otrzymałem absolutorium, to zawsze przed głosowaniem mam tremę. Uważam, że robimy co możemy, aby nasza gmina rozwijała się, ale zawsze jest niepokój w jaki sposób przebiegnie to najważniejsze głosowanie. Dziękuję wszystkim za współpracę w ubiegłym roku. Dziękuję radnym, kierownikom referatów w urzędzie gminy, dyrektorom jednostek podległych, a w szczególności dziękuję skarbnik gminy Wiśniew - „strażnikowi budżetu gminy”. Wykonanie budżetu i kontrola jego prawidłowej realizacji, to zadanie skarbnika. Dziękuję sołtysom za bardzo dobrą pracę, współpraca na poziomie rady gminy i sołtysów to zalążek rozwoju gminy. Dziękuję Młodzieżowej Radzie Gminy Wiśniew, a w szczególności przewodniczącej Emilce, która jest zawsze aktywna i chętna do współpracy. Nie mniej ważne podziękowania kieruję do naszego gminnego kapelana OSP ks. kanonika Henryka Krupy, dziękuję za wsparcie i obecność, a na koniec dziękuję naszej mecenas obsługującej gminę Wiśniew Pani Ewie Foryszewskiej, która od lat wspiera nas swoją wiedzą prawniczą i pomaga w rozwiązywaniu wielu problemów. Dzisiejsze jednogłośne absolutorium, to bardzo duża motywacja do dalszej pracy, za co dziękuję.

Na sesji obecni byli również: Jarosław Krzymowski - zastępca wójta gminy Wiśniew, Ewa Wiśniewska - sekretarz gminy Wiśniew, ks. Kanonik Henryk Krupa - proboszcz parafii Wiśniew, Katarzyna Wielgórska - dyrektor SP w Śmiarach, Beata Wiszniewska - dyrektor SP w Radomyśli, Urszula Sosnówka - dyrektor ZO w Wiśniewie, Paweł Pietrasik - zastępca dyrektora ZO w Wiśniewie.

Treść wszystkich uchwał podjętych przez radę gminy oraz protokół z X zwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniew, zostanie niebawem opublikowana na internetowej stronie Gminy Wiśniew w zakładce BIP.

Ocena: 12 głosów Aktualna ocena: 4
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty