Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Referat Inwestycji - tablica ogłoszeń

Budowa ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wsparcie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej obszaru.

W kwietniu 2017 r Gmina Wiśniew za pośrednictwem  LGD ZS w ramach PROW 2014-2020 złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej budynków użyteczności publicznej poprzez budowę ul. Sanitariuszek w Wiśniewie”.

W styczniu br. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji, której całkowita wartość objęta wnioskiem wynosi 200 000 zł a wnioskowane dofinansowanie to kwota 127 259 zł. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 191,9 m oraz chodnika, zjazdów i parkingu z kostki brukowej w ciągu przedmiotowej drogi.

Tablice

Fundusze unijne dla gminy Wiśniew!

Drukuj
1 2 3

30 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 46. samorządów podpisało umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wśród beneficjentów unijnych funduszy, jest również Gmina Wiśniew.

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 225 wniosków, ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 46 projektów wyłonionych w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wójt gminy – Krzysztof Kryszczuk oraz skarbnik gminy – Sylwia Paryła podpisali umowę o przyznaniu pomocy na operację pt. „Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew” objętą programem PROW na lata 2014-2020.

Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 997 231 zł, całkowity koszt operacji wyceniony został na 3 860 750,81 zł. W ramach części dotyczącej budowy sieci wodociągowej wymieniony zostanie rurociąg z rur azbestowo-cementowych w Wiśniewie przy ul. Kościuszki.

loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty