Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

STOK WIŚNIEWSKI

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Myrcha Andrzej

Rada Sołecka:
- Banasiewicz Adam
- Myrcha Leon
 
Liczba mieszkańców: 128 osób (na dzień 31.12.2019r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Stok Wiśniewski jest położona w zachodniej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego .Zajmuje obszar 617,75ha.,co stanowi 5,9% powierzchni gminy. Pod względem geograficznym wieś położona jest w południowej części mezoregionu Wysoczyzny Siedleckiej należącej do makroregionu Niziny Południowo-Podlaskiej. Współczesna rzeźba terenu ukształtowana została w wyniku działalności czynników rzeźbotwórczych okresu zlodowaceń. Na przeważającej części terenu występuje wysoczyzna polodowcowa .Wieś położona jest na równinie i dość dobrze zadrzewiona .W rejonie wsi Stok Wiśniewski występują gliny, piaski i żwiry morenowe, są to gliny piaszczyste, rzadziej piaski gliniaste półzwarte twardoplastyczne .Część terenu gminy Wiśniew leży w granicach Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina graniczy również z Łukowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Historia
Trudno jest jednoznacznie określić czas osadnictwa na terenie wsi Stok Wiśniewski. Pierwsze wzmianki historyczne pojawiają się XV wieku. Można się z niej dowiedzieć że wieś Stok Wiśniewski należał i należy do parafii Wiśniew. W czasie rozbiorów obszar miejscowości znalazł się pod zaborem rosyjskim. W 1866 r. carski rząd rosyjski zagrabił wszystkie majątki
kościelne. W 1914 r. w czasie wojny rosyjskie wojska cofając się przed nacierającymi wojskami niemieckimi spaliły większą część wioski. Podczas drugiej wojny światowej Stok Wiśniewski został również doszczętnie zniszczony, przez bombardowania hitlerowców. 

loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty