Gmina Wiśniew

Realizacja programu pn."Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2023

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023 
Gmina Wiśniew przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”     – 150 054,37 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 150 054,37 zł

Głównym celem Programu Asystent osoby niepełnosprawnej jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).
Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  zwiększy szanse osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego  i aktywnego trybu życia. Realizacja programu w sposób trwały przyczyni się  do poprawy jakości życia  osób niepełnosprawnych. Pomoc będzie adekwatna do potrzeb, umożliwi udział osób niepełnosprawnych w wydarzeniach  społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych. Tak więc przyczyni się na trwałe do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Ze wsparcia  skorzysta 6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym dwie osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew.  Planowane zadanie obejmie osoby niepełnosprawne  wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Planujemy zrealizować 3653 godziny. Usługi asystenckie będą realizowane przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksu Pracy. Rodzaj usług i zakres godzinowy będzie dostosowany do osobistej sytuacji  osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Realizator Programu
Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Termin realizacji Programu
Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

asystent 

Pliki do pobrania:

plakat
Format: pdf, 754.53 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności