Gmina Wiśniew

Informacja w sprawie wyborów ławników na kadencję 2024 – 2027

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach, Rada Gminy Wiśniew powinna wybrać na kadencję 2024-2027 – 3 ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.)

Informuję, że kandydatów na ławników na kadencję w latach 2024-2027 można zgłaszać do 30 czerwca 2023 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: 

1)   prezesi właściwych sądów, 

2)   stowarzyszenia, 

3)   inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, 

4)   oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w art. 162 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być: 

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna poniżej w pliku, na stronie BIP Gminy Wiśniew oraz w Biurze Rady Gminy Wiśniew (pok. 202, Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew).

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5 ustawy, tj.:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia. 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach będących kandydatami na ławnika ponosi Skarb Państwa.

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie, kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku (pkt 11 formularza) podstawę zwolnienia z kosztów opłaty : Art. 162 §2 pkt. 1 w związku z art 162 § 7 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 217 ze zm.).

Kandydaci na ławników powinni przedłożyć zaświadczenie / oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika lub listę, o której mowa w art. 162 §4 ww. ustawy, podpisaną przez 50 obywateli, którzy zgłaszają daną osobę jako kandydata na ławnika. 

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia; 

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia; 

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2022 poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia; 

5)   2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie); 

6)   do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

7)   do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, o której mowa w art. 162 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w Biurze Rady Gminy Wiśniew (pok. 202, Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew).

Bez dalszego biegu pozostaną zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub które nie spełnią wymogów formalnych. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Gminy Wiśniew (pok. 202, Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew).

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Format: pdf, 254.67 kB
Oświadczenie kandydata na ławnika
Format: pdf, 183.81 kB
Lista obywateli zgłaszających kandydata
Format: pdf, 550.78 kB
Oświadczenie zgłaszającego (lista obywateli)
Format: pdf, 175.29 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności