Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Mroczki

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Krasuski Roman

Rada Sołecka:
- Chromiński Antoni
- Okniński Zdzisław
 
Strona internetowa sołectwa
www.mroczki.com.pl
 
Liczba mieszkańców: 206 osób (na dzień 31.12.2023 r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Mroczki jest położona w zachodniej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Zajmuje obszar 737 ha, co stanowi 5,9 % powierzchni gminy.
Pod względem geograficznym wieś położona jest w południowej części mezoregionu Wysoczyzny Siedleckiej należącej do makroregionu Niziny Południowo - Podlaskiej. Współczesna rzeźba terenu ukształtowana została w wyniku działalności czynników rzeźbotwórczych w okresu zlodowaceń. Na przeważającej części terenu występuje wysoczyzna polodowcowa. Wieś położona jest na równinie i dość dobrze zadrzewiona. W rejonie wsi Mroczki występują gliny, piaski i żwiry morenowe. Są to gliny piaszczyste, rzadziej piaski gliniaste półzwarte i twardoplastyczne.
Część terenu Gminy Wiśniew leży w granicach Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina graniczy również z Łukowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Rys historyczny
Mroczki są jednym z zaścianków dawnej wsi Jastrzębie o typowo szlacheckim charakterze. Zamieszkiwał go stary ród Jastrzębskich herbu Ślepowron przybyły z ziemi Łomżyńskiej na Mazowsze w XIV wieku. Gdy ród Jastrzębskich rozrósł się, założono nowe wsie: Jastrzębie Daćbogi, Jastrzębie Łupiny, Jastrzębie Tworki, Jastrzębie Pluty, Jastrzębie Smiary, Jastrzębie Mroczki. W powstaniu styczniowym brało udział wielu mieszkańców. Według źródeł przed odejściem w tajemnicy wykonali krzyż dwuramienny i drewniany miecz z rękojeścią w kształcie krzyża. W ostatnią noc przed wyruszeniem na powstanie przynieśli i postawili te dwa symbole na środku rozchodzących się dróg w Mroczkach. Gdy budowano drogę we wsi krzyż przeniesiono na teren obejścia byłego powstańca.
Podczas powstania jeden z mieszkańców wsi wraz ze swą córką utrzymywali kontakt z powstańcami, którzy u nich zaopatrywali się w potrzebne produkty i niezbędne informacje. Przebywał u nich również ks. Stanisław Brzóska.
Od 1973 r. wsie byłego zaścianka wraz z Mroczkami znalazły się w gminie Wiśniew.