Gmina Wiśniew
Powróć do: strona główna

O gminie

Prezentacja Gminy Wiśniew

GMINA WIŚNIEW położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Leży przy drodze krajowej nr 63, na trasie Siedlce – Łuków – Lublin. Jest gminą typowo rolniczą. Zajmuje powierzchnię 126 km2. Zamieszkuje ją niespełna 6.000 mieszkańców w 27 sołectwach. Graniczy z gminami: Domanice, Siedlce, Skórzec, Zbuczyn i Łuków (województwo lubelskie).

Na terenie gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków, wodociąg, gaz ziemny oraz sieć telefoniczna. Dogodne położenie, walory przyrodnicze, brak uciążliwego przemysłu i czyste środowisko stwarzają dogodne warunki do inwestowania, a także do wypoczynku i turystyki. Gmina położona jest w obrębie wysoczyzny polodowcowej na pograniczu dwóch mezoregionów Wysoczyzny Siedleckiej i Równiny Łukowskiej. Rzeźba terenu jest słabo zróżnicowana. Dominują powierzchnie płaskie i lekko faliste. Równinny krajobraz urozmaicany jest licznym występowaniem wzgórz moreny czołowej, wydm, ozów i kemów. Duże powierzchnie zajmują formy dolinne. Licznie występują niewielkie, lokalne obniżenia terenu. Dominującym typem krajobrazu w gminie jest krajobraz rolniczy. Cechą charakterystyczną jest duże rozdrobienie pól oraz duża ilość zadrzewień, pojedynczych drzew lub kęp „siedzących” na miedzach, drogach dojazdowych do łąk i pól. Sprzyja to występowaniu wielu gatunków roślin i zwierząt. Pod tym względem, krajobraz gminy wyróżnia się znaczną różnorodnością świata roślin i zwierząt w porównaniu z wieloma innymi gminami.

Na terenie gminy występuje duży kompleks leśny (uroczysko Stok Wiśniewski). Las ten posiada nieregularny kształt, bardzo rozbudowaną linię brzegową i liczne wewnętrzne polany. W granicę gminy wchodzi duży kompleks leśny Kryńszczak. Szczególne znaczenie przyrodnicze mają doliny rzeczne. Jest nią Dolina Muchawki jak również kompleks stawów rybnych w Mościbrodach, gdzie występuje duża ilość ptaków wodnych. Na terenie gminy znajduje się Łukowski oraz Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu. W Siedlecko-Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu znajduje się wspomniany kompleks leśny – uroczysko Stok Wiśniewski, stawy rybne w Mościbrodach oraz fragmenty doliny Muchawki i Myrchy.

Do najciekawszych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy można zaliczyć: zespół dworsko-parkowy w Mościbrodach, zespół dworsko-parkowy w Jastrzębiach Kątach oraz zespół sakralny parafii p.w. Św. Andrzeja z Awelinu w Radomyśli.  

W roku 1936 powstała tu pieśń zwana “Polką Wiśniewską”, która jest bardzo znana w naszym regionie.  Aby jej posłuchać kliknij tutaj.

Akt nadania Gminy Wiśniew