Gmina Wiśniew
Powróć do: Podatki lokalne

Podatek od nieruchomości

Informuje się o wysokości stawek na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew tj.:
Podatek od budynków lub ich części

 

Lp.

Rodzaj budynku

Stawka podatku

1

Budynek mieszkalny od 1m2 powierzchni użytkowej

0,80 zł

2

Budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynek mieszkalny lub jego część zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

25,00 zł

3

Budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

15,50 zł

4

Budynek związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętego przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2

6,76 zł

5

Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

5,50 zł

6

Budowle

pozostałych - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

7

Budowle

bezpośrednio związanych z procesem poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - 0,01% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 


Podatek od gruntów

 

Lp.

Rodzaj gruntu

Stawka podatku

1

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni gruntów

1,00 zł

2

Grunty pod wodami powierzchniowym stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

6,66 zł

3

Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni

0,55 zł

4

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni:

4,39 zł

 

Uchwała LXXI/458/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 listopada 2023 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew 

Dziennik Urzędowy