Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Stok Wiśniewski

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Myrcha Andrzej

Rada Sołecka:
- Banasiewicz Adam
- Myrcha Leon
 
Liczba mieszkańców: 137 osób (na dzień 31.12.2023 r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Stok Wiśniewski jest położona w zachodniej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego .Zajmuje obszar 617,75ha.,co stanowi 5,9% powierzchni gminy. Pod względem geograficznym wieś położona jest w południowej części mezoregionu Wysoczyzny Siedleckiej należącej do makroregionu Niziny Południowo-Podlaskiej. Współczesna rzeźba terenu ukształtowana została w wyniku działalności czynników rzeźbotwórczych okresu zlodowaceń. Na przeważającej części terenu występuje wysoczyzna polodowcowa .Wieś położona jest na równinie i dość dobrze zadrzewiona .W rejonie wsi Stok Wiśniewski występują gliny, piaski i żwiry morenowe, są to gliny piaszczyste, rzadziej piaski gliniaste półzwarte twardoplastyczne .Część terenu gminy Wiśniew leży w granicach Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina graniczy również z Łukowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Historia
Trudno jest jednoznacznie określić czas osadnictwa na terenie wsi Stok Wiśniewski. Pierwsze wzmianki historyczne pojawiają się XV wieku. Można się z niej dowiedzieć że wieś Stok Wiśniewski należał i należy do parafii Wiśniew. W czasie rozbiorów obszar miejscowości znalazł się pod zaborem rosyjskim. W 1866 r. carski rząd rosyjski zagrabił wszystkie majątki
kościelne. W 1914 r. w czasie wojny rosyjskie wojska cofając się przed nacierającymi wojskami niemieckimi spaliły większą część wioski. Podczas drugiej wojny światowej Stok Wiśniewski został również doszczętnie zniszczony, przez bombardowania hitlerowców.