Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Wiśniew-Kolonia

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Jadczak Agnieszka

Rada Sołecka:
- Kajka Tomasz
- Krzysztof Jastrzębski
 
Liczba mieszkańców: 
268 osoby (na dzień 31.01.2019r.)
 
Położenie wsi

Miejscowość Wiśniew - Kolonia jest położona w północno - zachodniej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Zajmuje obszar 696 ha, co stanowi 5,53 % powierzchni gminy.
Pod względem geograficznym wieś położona jest w południowej części mezoregionu Wysoczyzny Siedleckiej należącej do makroregionu Niziny Południowo -Podlaskiej. Współczesna rzeźba terenu ukształtowana została w wyniku działalności czynników rzeźbotwórczych w okresie zlodowaceń. Na przeważającej części terenu występuje wysoczyzna polodowcowa. W rejonie wsi występują pola piasków przewianych. Są to obszary o powierzchni lekko falistej, wysokościach względnych do 5 m i spadkach mniejszych niż 5%, Na terenach tych występują wydmy o wysokościach względnych 5-10 m i nachyleniu zboczy do 10%.
Przeważającą część terenu miejscowości zajmują grunty orne (315,31 ha tj. 45,3% powierzchni miejscowości), a także łąki trwałe (273,55 ha tj. 39,30% powierzchni miejscowości).
Część terenu Gminy Wiśniew leży w granicach Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina graniczy również z Łukowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Rys historyczny
Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w połowie XIV wieku. Mowa była tu o osadnikach zajmujących się rolnictwem, a ich życie koncentrowało się wokół folwarku. Uprawiali ziemię, siali żyto, owies, grykę i proso, niektórzy z osadników dodatkowo zajmowali się bartnictwem i wytapianiem żelaza.
Po rozbiorze Polski tereny miejscowości Wiśniew Kolonia znalazły się pod okupacją wojsk carskich. Niektórzy mieszkańcy brali czynny udział w powstaniu styczniowym.
Po I-szej wojnie światowej w 1920r. nastąpiła parcelacja folwarku. Każdy gospodarz otrzymał tzw. kolonię składającą się z kilku hektarów ziemi. Dodatkowo też dostawał ziemię za udział w wojnie.
W roku 1936 jeden z mieszkańców wsi Wiśniew Kolonia Pan Dąbrowski przekazał nieodpłatnie kawałek działki z przeznaczeniem na tzw. Dom Ludowy (świetlicę wiejską). Po roku czasu został wybudowany w czynie społecznym pierwszy w gminie Dom Ludowy, w którym zaczęło istnieć życie towarzyskie.
Odbywały się zabawy wiejskie, komedyjki, zebrania, zarówno młodzieży należącej do Związku Młodzieży Wiejskiej jak też rolników należących do Kółka Rolniczego. Po drugiej wojnie światowej w Domu Ludowym prowadzono w czasie prac polowych tzw. „Dzieciniec" czyli przedszkole, gdzie pod nadzorem przedszkolanki bawiły się dzieci. Rolnicy mogli swobodnie pracować w polu nie narażając dzieci na różne niebezpieczeństwa.
Obecnie stan Domu Ludowego wymaga remontu kapitalnego oraz wyposażenia w sprzęt sportowy, tak aby odżyło w nim niegdyś prowadzone życie towarzyskie.